reaction no. 110


yield:41.0%
reference:MOTOYOSHIYA, J.; YAZAKI, T.; HAYASHI, S.; J Org Chem 56 (1991) 2, 735-740
MDL number:RXCI91145551