reaction no. 118 >>


yield:68.0%
reference:ORLOVSKII, V. V.; KHUDYAKOV, I. V.; ZLOTSKII, S. S.; RAKHMANKULOV, D. L.; Izv Vyssh Uchebn Zaved, Khim Khim Tekhnol 33 (1990) 10, 12-14
MDL number:RXCI91167558