reaction no. 52 >>


yield:31.0%
reference:KOLYAMSHIN, O. A.; KORMACHEV, V. V.; MITRASOV, YU. N.; Zh Obshch Khim 60 (1990) 9, 2170-2171
MDL number:RXCI91143164