reaction no. 85 >>


yield:49.0%
reference:CHESKIS, B. A.; ISAKOV, YA. I.; NOVIKOV, A. V.; MOISEENKOV, A. M.; MINACHEV, KH. M.; Izv Akad Nauk SSSR, Ser Khim (1990) 4, 902-905
MDL number:RXCI91102142